رهبرانی برای آینده

مولتی من - چند برابر شوید - توسعه مهارت فردی برای کسب ثروت و موفقیت

رهبری واقعی اکنون بیش از هر زمان دیگری مورد نیاز است.

رهبری با تمایل به پرداخت هزینه شروع می شود.
آیا شما یک رهبر هستید؟
تمایل دارید خودتان را رهبر در نظر بگیرید؟
رهبران در درجه نخست باید به طور موفقیت آمیز و مولد زندگی خود را هدایت کنند.
برای هدایت دیگران یا برای هدایت یک کسب و کار، شما باید ابتدا و در درجه نخست بطور موفق و مولد زندکی خود را رهبری کنید.

 

رهبری سخت ترین کاری هست که وجود دارد.
فقط توجه کنید به اشکها و لبخندهای هر رئیس جمهور
که در طول دوره خود تجربه می کند.
که قطعا در آنها بسیاری از ویژگی ها و مشخصات رهبران واقعی وجود دارد.

اجازه دهید این را به شما قول بدهم که: اگر شما نتوانید زندگی خود، سرمایه گذاری خود ، تناسب اندام و سلامت خود، تسلط ذهنی و احساسی خود را هدایت کنید، هیچگاه به رهبری در مقیاس بزرگتر دست نخواهید یافت. اگر شما نتوانید از لحاظ مالی، احساسی، ذهنی و روحی زندگی خود را هدایت کنید، چگونه می شود هدایت موفق آمیز هر چیز دیگری را به شما سپرد؟

ممکن است به من بگویید”به رهبران کشور ها ، به نمایندگان مجلس و سیاست ، به رهبران صنعت نگاه کن ، آیا منظورتان این است آنها خصوصیاتی که ذکر کردید را دارند؟

نه.

بسیاری از آنها خلاف این خصوصیات را دارند ; و  مسلماً رهبرانی واقعی نیستند که ما در اینجا بحث می کنیم.

آنها “رهبرانی” هستند با نیاز به دستیابی به عظمت.

لطفا “رهبری واقعی” را با “پست” یا “قدرت موضعی” اشتباه نگیرید. لطفا رهبری را با محبوبیت یا تعداد پیروان اشتباه نگیرید.

در حالی که برخی رهبران واقعی ممکن است این خصوصیات را داشته باشند، رهبری آنها به این شکل تعریف نشده است.

 

عنوان یا مقام ، محبوبیت و یا پیروان ، از شما رهبر نمی سازد.

 

رهبر واقعی آینده و رهبری که به شدت در جهان ما مورد نیاز است، برابر است با ویژگی های یک مبارز، رهبر، و حکیم.

اما در حال حاضر، تصمیم درستی که شما را یک رهبر واقعی می کند بگیرید. نه روی کاغذ یا موقعیتی محبوب بلکه یک رهبر واقعی.

 

تصمیم بگیرید تبدیل به یک رهبر واقعی شویدکه دعوت به مبارزه را پایان می دهد.

شما وارد عرصه شده اید. شما کل زندگی را در مسیری  قرار داده اید.

این تصمیم عواقب بالا دارد  ;و راه برگشتی وجود ندارد.

 

از عنوان و مقام ، و از اینکه شخص دیگری اذعان می کند شما برای این سمت مناسب هستید یا نه ، صرف نظر کنید.

 

رهبری با توسعه مبارز درونی شما آغاز می گردد.

کسب و کار برای جنگجوها و گلادیاتورهاست.

نبرد برای آزاد شدن از برنامه های اجتماعی و پیروی از مسیر عظمت بزرگترین مبارزه ایست که یک رهبر برای همیشه با آن مواجه خواهد شد. این جنگی است که هرگز پایانی ندارد.

قدم در راه خودتان بگذارید.

اهداف خودتان را دنبال کنید.

بزرگترین فضایل و ارزشهای خود را بشناسید و زندگی کنید.

 

اکثر مردم فکر می کنند که فکر می کنند اما واقعا فکر نکرده اند. آنها به عبث می پایند، دوباره و دوباره.

 

زمانی که شما برای چیزهای حتی ناچیز قدردان و متشکر باشید با بزرگترین چیزها پاداش خواهید گرفت.

این چرخه از حیاط خلوت خودتان شروع می شود.

 

 

 

 

دیدگاه ها بسته شده است