آینده

۲۱ شهریور ۱۳۹۶
مولتی من - چند برابر شوید - توسعه مهارت فردی برای کسب ثروت و موفقیت

رهبرانی برای آینده

رهبری واقعی اکنون بیش از هر زمان دیگری مورد نیاز است. رهبری با تمایل به پرداخت هزینه شروع می شود. آیا شما یک رهبر هستید؟ تمایل دارید خودتان را رهبر در نظر بگیرید؟ رهبران در درجه نخست باید به طور موفقیت آمیز و مولد زندگی خود را هدایت کنند. برای هدایت دیگران یا برای هدایت یک کسب و کار، شما باید ابتدا و در درجه نخست بطور موفق و مولد زندکی خود را رهبری کنید.   رهبری سخت ترین کاری هست که وجود دارد. فقط توجه کنید به اشکها و لبخندهای هر رئیس جمهور که در طول دوره خود تجربه […]