رستگاری

۲۸ شهریور ۱۳۹۶
مولتی من - چند برابر شوید - توسعه مهارت فردی برای کسب ثروت و موفقیت

فقط کسانی که خود را وقف هدف می کنند ، می توانند

  فقط کسی که خودش را برای موضوعی با تمام قدرتش و روحش وقف می کند ، می تواند یک استاد واقعی باشد. به همین دلیل است که درجه استادی ، تمام یک انسان را می طلبد. ~ آلبرت انیشتین رستگاری (که اغلب درست فهمیده نمیشود) بدین صورت معنی می شود :  “بدست آوردن یا دوباره بدست آوردن چیزی با پرداخت هزینه” رهبران هر روز برای رستگاری و برای قدرت لازم به منظور پرداخت هزینه برای هدفی که آنها برای به انجام رساندنش درخواست کرده اند ، هر روز بدون اسنثنا  به درگاه خداوند دعا می کنند.   هر روز زندگی […]