رهبر واقعی

۴ مهر ۱۳۹۶
مولتی من - چند برابر شوید - توسعه مهارت فردی برای کسب ثروت و موفقیت

رهبران آینده روحیه مبارز دارند – بخش اول

  رهبران در هر دو زمینه زندگی و تجارت داخل گود مبارزه هستند. آنها روزانه با شیاطین درونی و محدودیت های درونی خود مبارزه می کنند و سعی می کنند در دنیایی از “مکفی ها” و “رفع تکلیف ها” محکم و بی همتا باقی بمانند.   تجارت برای مبارزان و رزم آوران است. زندگی سخت است و تجارت می تواند سخت تر هم باشد. یک رهبر واقعی باید استحکام ذهنی و قدرت احساسات خود را روز به روز توسعه دهد و برای ورود به گود مبارزه در هر روز آماده باشد. اگر فکر می کنید کشمکش های شما با مقاومت […]