مسئولیت

۱۸ مهر ۱۳۹۶
مولتی من - چند برابر شوید - توسعه مهارت فردی برای کسب ثروت و موفقیت

مسئولیت مطلق

مسئولیت کامل این است که درک کنید در هر موقعیتی از زندگی و کسب و کارتان  قرار دارید را خودتان ایجاد کرده اید. در نتیجه به راه درست دست خواهید یافت.   در هفته های اخیر در رابطه با رهبری بحث کردیم و من پیشنهاد کردم که رهبر آینده بطور متوازن هم مبارز باشد هم هدایت گر و هم عاقل اجازه دهید این مسائل را بررسی کنیم، بدون در نظر گرفتن این که در چه سمت و جایگاهی قرار داریم یا حتی کسانی را برای هدایت و رهبری داریم یا نه،  همه ما می خواهیم که یک رهبر باشیم. در […]